Regulamin

Jesteś tutaj

KONKURS  PARALOTNIOWY PUCHAR BESKIDU WYSPOWEGO 2013

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE PARALOTNIARZY BESKIDU WYSPOWEGO

1. Warunki uczestnictwa: Pilot musi posiadać konto Użytkownika się na Platformie (http://www.xcportal.pl)
2. Fakt rejestracji i zgłoszenia lotu jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo w Konkursie oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
3. Sprzęt: Piloci mogą wykonywać Loty na sprzęcie dowolnej klasy, za stan techniczny sprzętu do lotu odpowiada wyłącznie Pilot.

Dla niniejszego regulaminu obowiązują definicje pojęć przedstawione w Regulaminie Bazowym Platformy.

ART. 1. CELE:

1. Propagacja Beskidu Wyspowego wśród pilotów paralotni.
2. Rozwój umiejętności przelotowych pilotów w rejonach górskich.
3. 
Promocja regionu Beskidu Wyspowego jako miejsca w którym odbywają się ciekawe wydarzenia sportowe.
 

ART. 2. SPONSORZY:

1. Ruslan Bushchak
2. Aerokrak

ART. 3. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wyspowego - http://www.spbw.pl
 

ART. 4. PATRONAT:

1. Wójt Gminy Wiśniowa
2. Starosta Limanowski
 

ART. 5. ZASADY:

1. Konkurs polega na  wykonaniu Lotów ze wzniesień Beskidu Wyspowego i Gorców  wykonanych ze startu nożnego, bez użycia holu.

2. Zwycięzcami zostaną Piloci z największą ilością punktów w danej Klasyfikacji.

3. Uczestnicy Konkursu muszą  wykonać Loty z obszaru wewnątrz czworokąta, którego wierzchołki wyznaczają współrzędne:
• N49°32,234' E019°51,868'
• N49°53,708' E019°51,902'
• N49°54,511' E020°45,332'
• N49°31,771' E020°43,908'

4. Bezpieczeństwo: 
a. Piloci muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do lotów na paralotni oraz ważne ubezpieczenie OC na kwotę prawnie wymaganą.
b. Cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo, przygotowanie i realizacje zadań, jak ich skutki rzeczywiste i prawne spoczywa wyłącznie na uczestnikach.
c. Należy zwrócić uwagę że niektóre startowiska w Beskidzie Wyspowym mogą być szczególnie trudne przy niekorzystnych warunkach pogodowych.
d. W celu utrzymania zgodności z obowiązującym stanem prawnym na terenie Polski, Sędzia Konkursu oraz Weryfikator ma prawo zwrócić się z wnioskiem do każdego Pilota biorącego udział w rywalizacji o przedstawienie w terminie 14 dni kserokopii wszystkich wymaganych prawem dokumentów upoważniających Pilota do wykonywania lotów na paralotni. Nieprzedstawienie wymaganych dokumentów będzie wiązało się z dyskwalifikacją takiego Pilota i usunięciem z Konkursu/Klasyfikacji.

5. Punktacja:
Fakt odbycia Lotu  należy odnotować na Platformie  poprzez wgranie pliku .igc, stanowiącego zapis wykonanego Lotu, po uprzednim zalogowaniu na indywidualne konto Uczestnika.
a. Trójkąt FAI - współczynnik 1.9, 
b. Trójkąt płaski - współczynnik 1.5,
c. Przelot otwarty - współcznynnik 1.

6. 
Klasyfikacja:
Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba z największą ilością punktów. Klasyfikacja OPEN - wszystkie paralotnie.

7. 
Czas trwania
a. 
Konkurs odbywa się w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 września 2013 r.
b. 
Loty mogą się odbywać jedynie w czasie od wschodu do zachodu słońca.

8. 
Dokumentacja i zgłaszanie lotów:
a. 
Loty powinny być dokumentowane track-logami z urządzeń GPS, obsługujących standard zabezpieczeń G-record.
b. 
Do Konkursu mogą być zaliczone Loty z Tabeli Dziennej Portalu.
c. 
Sędzia lub Weryfikator mogą usunąć Lot z Klasyfikacji jeśli nie będzie on spełniał zasad regulaminu.
d. 
Sędzia podejmuje decyzje według swojej najlepszej wiedzy, w interesie ogółu wszystkich rywalizujących pilotów oraz na podstawie podanych przez pilotów dodatkowych wyjaśnień, przedstawionych w formie pisemnej w komentarzach do lotów.
e. 
Loty muszą być zgłoszone w terminie do 14 dni od ich wykonania, maksymalnie 7 dni po zakończeniu sezonu.
f. 
Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do złożenia protestu na Lot wykonany niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Bazowym Platformy. Protest należy wysłać do 14 dni od daty zgłoszenia Lotu do Konkursu na adres email: [email protected]. Przy zgłoszeniu protestu Pilot musi podać imię i nazwisko, email, nazwę Konkursu oraz link do Lotu, który oprotestowuje wraz z uzasadnieniem swojego sprzeciwu.

9. 
Sędzią Konkursu jest Lech Piekarski.

10. 
Informacje dodatkowe - Piloci biorący udział w rywalizacji akceptując niniejszy Regulamin zobowiązują się, zgłaszając Loty, do poświadczania prawdy w zakresie wszystkich informacji potrzebnych do prawidłowego zakwalifikowania Lotu. Wykryte nadużycia (np. zgłoszenie Lotu na innym skrzydle, niż faktycznie użyte podczas Lotu będą skutkowały zawieszeniem w rywalizacji na okres 3 miesięcy przy pierwszym incydencie, oraz całkowitym pozbawieniem prawa rywalizacji w danym Sezonie przy kolejnym wykrytym incydencie.