Regulamin Bazowy Platformy XCPORTAL NA SEZON 2013

Jesteś tutaj

1. Platforma XCPortal.

XCPortal [dalej zwany Platformą], będący własnością firmy CMS.PL s.c. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bajana 4, jest platformą internetową zaprojektowaną do prezentowania, weryfikowania i porównywania śladów lotw zarejestrowanych za pomocą urządzeń typu GPS.

2. Definicje.

 1. Regulamin Bazowy - niniejszy regulamin;
 2. Regulamin Sczegółowy Konkursu - regulamin obowiązujący dla danego Konkursu (wraz z Klasyfikacjami) prowadzonym na Platformie;
 3. Platforma - zdefiniowane w punkcie 1 niniejszego regulaminu bazowego rozwiązanie informatyczne;
 4. Uczestnik [Pilot] [Użytkownik] - zarejestrowany z [imienia i nazwiska (uszczegółowiono 24.06.2015)] i posiadający swój profil użytkownik Platformy; 
 5. Organizator - podmiot lub osoba, która po ustaleniu warunków współpracy z Platformą organizuje dla Uczestników Klasyfikacje/Konkursy;
 6. Konkurs - zestawienie Lotów spełniających określone kryteria (np wszystkie loty z danego terytorium); 
 7. Zawody - szczególny rodzaj Konkursu, gdy Loty wykonywane są ze zbieżnością czasu, miejsca i rozgrywanej konkurencji. 
 8. Klasyfikacja - podgrupa wyników Konkursu, agregowana wg ustalonych kryteriów (np. klasy skrzydeł: Serial, Sport, Fun lub wg płci: mężczyźni, kobiety);
 9. Lot - zapis śladu lotu w formacie IGC;
 10. Lot Prywatny - zapis śladu lotu w formacie IGC, który nie został udostępniony publicznie i nie jest uwzględniony w żadnej Klasyfikacji/Konkursie; 
 11. Lot Aktualny - zapis śladu lotu który nie jest starszy niż 21 dni od daty wykonania.  
 12. Lot Archiwalny - zapis śladu lotu zgłaszanego później niż 21 dni od daty wykonania. Loty archiwalne wykonane przed 01.03.2013 nie będą podlegać weryfikacji przez Weryfikatora. 
 13. Weryfikator - osoba(y) której przyznano prawo weryfikacji wszystkich Lotów na Platformie;
 14. Sędzia - osoba, której przyznano prawo weryfikacji poprawności wykonania zgłoszonych Lotów i ich zgodności z postanowieniami Sczegółowego Regulaminu Konkursu;
 15. Rada Pilotów - zespół osób będących pilotami z dużym doświadczeniem, stanowiący ciało doradcze Platformy. W szczególnych przypadkach Rada Pilotów rozstrzyga spory dotyczące rywalizacji w Konkursach i rozpatruje odwołania Pilotów od postanowień Weryfikatorów i Sędziów;
 16. Strefa - wydzielony obszar przestrzeni powietrznej wg definicji PAŻP;
 17. GPS - urządzenie rejestrujące ślady lotów;
 18. AGL - wysokość nad poziomem gruntu;
 19. AMSL - wysokość nad uśrednionym poziomem morza;
 20. Indywidualna Książka Lotów [IKL] - tabela zawierająca wszystkie zgłoszone loty danego użytkownika. Tabela zawiera loty upublicznione a także Loty Prywatne. Zweryfikowane i nie zweryfikowane. Użytkownik ma prawo zarządzać lotami w książce lotów;
 21. Tabela Dzienna - tabela zawierająca wszystkie loty zgłoszone w danym dniu;
 22. Sezon - zdefiniowany, dla danego konkursu i podany w Szczegółowych Regulaminach Konkursów, okres czasu trwania danego Konkursu;
 23. Dane Osobowe - są to wszystke dane dotyczące Uczestnika Platformy, podane podczas procesu rejestracji na Platformie. Szczegółowe informacje na temat użycia Danych Osobowych zostały przedstawione w Polityce Prywatności Platformy;
 24. PAŻP - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

3. Cele, założenia i rola platformy. 

Platforma jest rozwiązaniem informatycznym. Bazowym celem Platformy jest propagowanie bezpiecznego latania na paralotniach i lotniach. Podnoszenie poziomu wyszkolenia Pilotów poprzez możliwość przeprowadzania analiz Lotów i ich wzajemnego porównywania. Platforma będzie umożliwiała każdemu Pilotowi sprawdzenie, czy wykonane przez niego Loty odbyły się z poszanowaniem restrykcji dotyczących używania przestrzeni powietrznej (w szczególności przestrzeni powietrznej Polski). 

Dla pojedynczego Uczestnika rolą platformy jest:

 1. umożliwienie weryfikacji poprawności wykonania lotu, 
 2. analiza, a także zgłaszanie lotu do wielu klasyfikacji/konkursów, 
 3. prowadzenie osobistego rejestru wykonanych lotów, z możliwością analizy jego parametrów.

Dla Organizatorów platforma jest:

 1. narzędziem do prowadzenia klasyfikacji/konkursów, zestawień, porównań,
 2. narzędziem spełniającym funkcje edukacyjno-dydaktyczne.

Platforma jest miejscem skupiającym i przyciągającym społeczność paralotniową. Uczestnikami platformy są kursanci, piloci rekreacyjni, instruktorzy, zawodnicy, ośrodki szkoleniowe, kluby i organizacje itp.

Platforma w wersji 2.xx kierowana jest do paralotniarzy latających swobodnie (bez użycia napędu). Loty inne niż swobodne będą kasowane.

4. Schemat działania: 

Z perspektywy pilota Platforma umożliwia:

 1. wgranie lotu na serwer;
 2. weryfikację pod względem przebiegu Lotu w przestrzeni powietrznej RP
 3. dodanie lotu do Indywidualnej Książki Lotów;
 4. upublicznienie lotu w tabeli dziennej, lub pozostawienie lotu w IKL (Lot Prywatny);
 5. zgłoszenie lotu do wybranych klasyfikacji;
 6. prowadzenie książki lotów. 

Z perspektywy Organizatora Platforma umożliwia:  

 1. wybór Konkursu oraz Klasyfikacji: (czas trwania, zakres terytorialny, rodzaj i ilosc konkurencji, itp)    
 2. zgłoszenie regulaminu szczegółowego Organizatora Konkursu; warunkiem jest nawiązanie współpracy Organizatora z Platformą i zawarcie stosownej umowy.
 3. otwarcie i promowanie niezależnego Konkursu opartego na Platformie.

5. Zakres terytorialny.

 
Cały świat. 

6. Czas funkcjonowania.

 
Non stop. 

7. Wymagania techniczne przy zgłaszaniu lotów.

 
Na platformę przyjmowane będą Loty zapisane w formacie IGC z zapisem 2D lub 3D. Interwał pomiędzy zapisanymi punktami lotu nie może przekraczać 59 sekund. Zalecany interwał wynosi 10 sekund. Zapis może być przerwany z przyczyn naturlanych (np. gdy przez zbocze lub rozbudowaną chmurę urządzenie utraci kontakt z satelitą) lub z przyczyn technicznych (gdy w trakcie lotu wymieniane będą baterie). W zależności od Klasyfikacji/Konkursu przerwy w zapisie mogą być różnie zdefiniowane. Zaleca się, aby przerwa nie była dłuższa niż 10 minut i nie występowała częściej niż co 3h lotu, lub nie częściej niż 2 razy w trakcie jednego lotu. Zwracamy uwagę, że wymagania techniczne dla poszczególnych klasyfikacji mogą być bardziej restrykcyjne. (np  można zgłaszać loty do 14 dni od daty wykonania, tylko zapis 3D, tylko z ważnym G-rekordem, interwał nie większy niż 30 sekund itp).
Każdy Uczestnik odpowiada za sprzęt zapisujący Lot, a także za prawidłowe przetworzenie Lotu i jego zgłoszenie na Platformę. 
 
Dopuszczalne instrumenty zapisu.
Jeżeli Regulamin Szczegółowy Klasyfikacji lub Konkursu nie postanawia inaczej zapis Lotu może być dokonany za pomocą następującej klasy urządzeń: 
 1. standardowego GPS;
 2. GPS z wariometrem i barografem; 
 3. GPS zintegrowany z variometrem;
 4. loggera GPS.
 
Do celów statystycznych, niektórych Klasyfikacji / Konkursów, Tabeli Dziennej i Indywidualnej Książki Lotów przyjmowane są wszelkie zapisy lotu w formacie IGC. 

8. Zgłaszanie Lotów. 

 
Loty można zgłaszać drogą elektroniczną na Platformę pod adresem: www.xcportal.plAby dodać Lot po raz pierwszy Użytkownik Platformy musi się zarejestrować [wypełniając wymagane pola na formularzu rejestracji, podając prawdziwe dane osobowe (uszczegółowiono 24.06.2015)] . Rejestracja Użytkownika nie podlega żadnym opłatom. Po zarejestrowaniu Użytkownik będzie dysponował swoimj indywidualnym loginem i ustali prywane hasło. Login i hasło danego Użytkownika nie powinny być udostępniane innym osobom. Każdy Lot będzie rejestrowany w Indywidualnej Książce Lotów Pilota. Pilot będzie miał prawo udostępnić zgłaszany lot w Tabeli Dziennej a następnie zgłosić lot do dostępnych Konkursów pod warunkiem że spełnia ich warunki. Każdy z Użytkowników będzie mógł udostępnić wybrane lub wszystkie Loty ze swojej Indywidualnej Książki Lotów publicznie. Każdy użytkownik będzie miał podgląd pełnej listy swoich Lotów.
 
W przypadku każdej z Klasyfikacji/Konkursu pilot musi spełnić warunki czasowe określone indywidualnie dla danej Klasyfikacji/Konkursu. Loty archiwalne wykonane w dowolnym punkcie historii mogą być zgłoszone do Indywidualnej Książki Lotów i w ten sposób zasilą bazę danych na podstawie których obliczane będą wszelkie statystyki. 
 
W terminie 21 dni od daty zgłoszenia Lotu na Platformę Pilot ma prawo do trwałego wykasowania lotu. Konsekwencją takiej decyzji Pilota jest usunięcie przedmiotowego Lotu ze wszystkich Klasyfikacji, w których lot figurował. Lot taki zostanie też usunięty z Indywidualnej Książki lotów. Po upływie 21 dni Lot zostanie na stałe zapisany na Platformie i nie będzie można go usunąć.

9. Weryfikacja lotów

 
Każdy Lot Aktualny zgłaszany na Platformę podlegać będzie weryfikacji pod kątem zgodności jego przebiegu przez obowiązujące w momencie Lotu Strefy przestrzeni powietrznej RP. Pilot zgłaszający Lot wykonany z bezprawnym naruszeniem stref, lub z naruszeniem Prawa Lotniczego osobiście odpowiada za wszelkie konsekwencje prawne wynikające z takiego naruszenia. 
 
Weryfikacja Lotów wykonywana przez Weryfikatora odbywać się będzie w oparciu o aktualne dane dotyczące podziału przestrzeni powietrznej RP z uwzględnieniem AUP przedstawianego do wiadomości publiczej na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrzenej.
 
Partnerem Platformy dokonującym weryfikacji lotów jest Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych.

10. Analiza i Optymalizacja.

 
Po zgłoszeniu na Platformę zapis Lotu podlega analizie i opisywany jest danymi liczbowymi wg różnych cech Lotu. Standardowymi cechami lotu są: 

1. Wedłg danych wynikających z samego zapisu lotu: 

a. długość lotu mierzona w kilometrach wg 5 metod: 1. trójkąt FAI, 2. trójkąt płaski, 3. przelot otwarty (typ OLC) - optymalizowany za pomocą 3 punktów zwrotnych znajdujących się pomiędzy punktem startu i lądowania, 4. przelot otwarty typ klasyczny - bezwzględna odległość pomiędzy punktem startu i lądowania, 5. przelot otwarty po osi - W przypadku gdy oś nie jest zadana, jest to odległość od najdalszego zapisanego punktu do punktu startu. Gdy oś jest zadana - mierzona jest maksymalna odległość po prostopadłym zrzutowaniu na oś.

b. czas trwania lotu: od momentu startu do lądowania,

c. przewyższenia mierzone w metrach: 1. maksymalne przewyższenie: największa wartość od najniższego punktu AMSL do najwyższego punktu AMSL w tarkcie całego lotu, 2. łączne przewyższenie - suma uzyskanych przewyższeń.

d. noszenia/duszenia - mierzone w m/s: 1. największe noszenie, 2. największe duszenie, 3. średnie noszenia na trasie - mierzone w m/s - powstaje wyniku obliczenia  stosunku czasu przebywania we wszystkich noszeniach do łącznej wysokości przewyższenia, 4. średnie duszenia na trasie,  mierzone w m/s - powstaje w wyniku obliczenia stosunku czasu przebywania we wszystkich duszeniach do łącznej wysokości duszenia.

e. prędkość mierzona w km/h: 1. średnia prędkość lotu - parametr powstały w wyniku zestawienia odległości do czasu, 2. średnia prędkość wiatru, 3. średnia rzeczywista prędkość - różnica pomiędzy prędkością lotu a średnią prędkością wiatru na trasie, 4. największa prędkość względem ziemi. 

f. doskonałość: stosunek wszystkich przewyższeń do odległości, mierzony w punktach doskonałości. 

2. Według miejsca startu / obszaru wykonywania lotów - wyliczony na większe próbie lotów zgłoszonych z danego miejsca / obszaru (w planach Platformy). 

a. potencjał miejsca startu - mierzony w punktach potencjału: 1. średnia odległość, 2. średni czas trwania lotu, 3. średnie noszenia, 4. średnie duszenia, 5. średnie prędkość wiatru, 6. średnie przewyższenia, 7. średnie doskonałości.

b. czas nasłonecznienia - mierzony w hh:mm:ss wg danych geograficznych 

3. Według indywidualnych cech pilota, sprzętu na którym lata itp: 

a. Klasa skrzydła - wszystkie standardowo opisywane cechy skrzydła. Prędkość trymowa, prędkośc maksymalna, opadanie, doskonałość itp (również przez pryzmat rozmiaru skrzydła i masy startowej),

b. potencjał Pilota. Średnia prędkość ze wszystkich lotów, średnia odległość przypadająca na lot, średnia sprawność, doświadczenie. itp, 

c. klub Pilota,

d. narodowość Pilota,

e. szkoła latania z której wywodzi się pilot.

Szczegółowe warunki poszczególnych Konkursów/Klasyfikacji mogą wprowadzać dodatkowe cechy, niewymienione powyżej, brane do ewaluacji danego Lotu i przydzielania punktów. Wszelkie parametry oceny Lotów nie mogą stać w sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

11. Konkursy i Klasyfikacje.

 
Platforma umożliwia prowadzenie różnych Konkursów i Klasyfikacji prowadzonych w oparciu o Regulaminy Sczegołowe Konkursu: sportowych, konkursowych, pucharowych, ligowych, rajdowych itp. Każday Konkurs może mieć swojego niezależnego Organizatora, który po konsultacji z Platformą sprawuje opiekę i nadzór nad danym Konkursem. Platforma zaprasza wszystkich chętnych do prowadzenia wybranych Konkursów/Klasyfikacji.
 
Przy otwieraniu nowego Konkursu/Klasyfikacji Organizator Konkursu/Klasyfikacji będzie mógł określić:
 1. czas trwania Konkursu/Klasyfikacji. (np cały rok, lub od 05.05.do10.10, lub tylko wtorki),
 2. obszar którego dotyczy Konkursu/Klasyfikacji (np cały świat, cała polska, alpy itp),
 3. ilość możliwych lotów do wykonania,
 4. rodzaj zadań do wykonania (do wyboru: 3kąt FAI, 3kąt płaski, przelot otwarty),
 5. ilość podejmowanych prób oraz wymóg deklarowania podejmowania próby,
 6. cechy własne pilota (np. wg klubu, narodowości, szkoły),
 7. za zaproszeniem (z myślą o prywatnych i dedykowanych Konkursów/Klasyfikacji),
 8. inne (do uzgodnienia).
 
Wybór powyższych cech możliwy będzie tak dla pojedynczego Konkursu/Klasyfikacji jak i dla pojedynczego Lotu (np pierwsze dwa loty wykonane w maju ze Skrzycznego wg optymalizacji 3kąta FAI, następnie 2 loty otwarte z Borska w drugi i trzeci wtorek sierpnia a potem we wrześniu najlepszy z 5 zgłoszonych lotów na jakimś klifie ale na skrzydle klasy Fun).

12. Punktacje.

 
Każdy Konkurs/Klasyfikację można oprzeć o punktacje na dowolnych cechach. Np w klasycznych Konkursach/Klasyfikach punktacje opiera się na kilometrach. Organizatorzy każdego Konkursu/Klasyfikacji mogą dodawać współczynniki przeliczeniowe do każdej cechy wg własnego uznania. Np. przy trójkącie FAI jednemu km odpowiada 1,5 punktu. To oznacza, że za 3kąt FAI o długości 100km pilot otrzyma 150 punktów.
 
Platforma będzie sugerować naturalne współczynniki wynikające z analizy  proporcji najlepszych lotów wg ich cech. Np rzeczywisty współczynnik 3kąta FAI wyliczony będzie z proporcji np 50 najlepszych 3kątów FAI do 50 najlepszych lotów otwartych na danym obszarze. Z automatycznej analizy porównawczej wynikać będzie prawdziwy współczynnik porównawczy. Stosowanie współczynników innych niż naturalne jest uzasadnione w przypadku, gdy Organizator danego Konkursu/Klasyfikacji ma zamiar promować jeden typ trasy ponad inne. 

13. Weryfikatorzy oraz Rada Pilotów.

 
Weryfikacja Lotów powierzona jest Stowarzyszeniu Instruktorów Loniowych i Paralotniowych. Skład osobowy Weryfikatorów:
 
1. Kamil Antkowiak,
2. Arkadiusz Pomarański,
3. Leszek Mańkowski.
 
Rada Pilotów patformy XCPortal składa się z następujących osób:
 
1. Grzegorz Fabijaniak,
2. Michał Gierlach,
3. Jędrzej Jaxa-Rożen.

14. Zespół XCPortal.

 
Zespół twórców Platformy składający się z następujących osób: 
 
1. Lech Piekarski,
2. Marek Robel,
3. Kacper Kowalski.
 
Dane kontaktowe do wyżej wymienionych osób znajduje się w sekcji Kontakt na Platformie.

15. Oferty dla szkół oraz organizatorów klasyfikacji.

 
Platforma posiada funkcjonalności umożliwiające ośrodkom szkoleniowym (szkolącym w zakresie paralotniarstwa) oraz dystrybutorom sprzętu i akcesoriów paralotnioych prowadzenie własnych stron internetowych na Platformie (tzw. microsites). Podmioty zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z przestawicielami Platformy.

16. Opłaty.

 
Funkcjonalności Platformy w zakresie zgłaszania Lotów do Konkursów i Zawodów udostępniane są Pilotom bez opłat.
 
Opłaty za funkcjonalności udostępniane ośrodkom szkolącym, lub dystrybutorom sprzętu paralotniowego oraz Organizatorom Konkursów/Klasyfikacji ustalane są indywidualnie i są przedmiotem odrębnej umowy.

17. Odpowiedzialność za wykonywanie lotów.

 
Całkowita odpowiedzialność za wykonanie Lotu spoczywa na Pilocie. Loty muszą być wykonane w zgodzie z prawem lotniczym obowiązującym w miejscu wykonywania Lotu.
 
Platforma oraz Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy/wypadki/roszczenia osób trzecich związane z wykonywaniem Lotów.
 
Uczestnicy przystępują do Konkursów/Klasyfikacji na zasadzie dobrowolności, zgłaszając ślady Lotów wykonane z dowolną intencją.

18. Zgoda na upublicznianie zgłaszanych Lotów.

 
Użytkownik potwierdza, że ma świadomość, że raz zgłoszony Lot na zawsze pozostaje w zasobach internetu i nie da się go wycofać z niezależnych od Platformy konkursów, którym mogą być udostępniane. W związku z tym, uczestnik przesyłając Lot na serwer udziela zgody na dowolne dysponowanie Lotem, przyjmując do wiadomości że zapis lotu staje się własnością publiczną.

19. Wycofanie lotów.

 
Możliwe jest wycofanie każdego lotu z Platformy w terminie do 21 dni od zgłoszenia na Platformę.

20. Zgoda na publikację danych i Dane Osobowe.

 
Przystapienie do Platformy jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o treści:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Platformy, w pełni akceptuję jego treść, oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad i wypełniania warunków formalnych określonych przez Platformę. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez właściciela Platformy, firmę CMS.PL z siedzibą w Krakowie przy ul. Bajana 4, Danych Osobowych, na potrzeby realizacji funkcji udostępnianych przez Platformę (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).
 
Uczestnik ma prawo dostępu do Danych Osobowych i ma możliwość ich poprawiania/aktualizacji.
 
Platforma zbiera Dane Osobowe na zasadzie dobrowolności. Administratorem danych osobowych jest CMS.PL. 
 

21. Uzupełnienia

 
I. Uzuepłenienie regulaminu z dnia 27.04.2013 r.
Użytkownik publikując na Platformie fotografie i inne utwory audiowizualne oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęcia, oraz że nie naruszają  one przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników. Za ewentulane roszczenia osób trzecich w przypadkach łamania prawa, w tym prawa autorskiego odpowiada dany Użytkownik.