Regulamin zawodów

Jesteś tutaj

Bieszczadzki Puchar Paralotniowy do klasyfikacji lotów wykorzystuje platformę XC PORTAL

Loty ze startem wykonanym strefie BPP, zgłaszane na XC PORTAL, automatycznie będą brały udział w Bieszczadzkim Pucharze Paralotniowym.

1. Cel

Bieszczadzki Puchar Paralotniowy jest formą współzawodnictwa pilotów w przelotach paralotniowych. 
Celem zawodów jest:

 • popularyzacja latania przelotowego
 • rozwój umiejętności i doświadczenia pilotów
 • stworzenie platformy do bieżącego porównywania dokonań paralotniowych
 • rozbudowa bazy danych z wynikami, które są doskonałym źródłem informacji dla kolejnych lotów
 • wyłonienie zwycięzców Bieszczadzkiego Pucharu Paralotniowego dla prowadzonych klasyfikacji

2. Organizator

Prowing Team Lesko
prowing.biuro [at] gmail.com

3. Sędzia zawodów

Sędzia sprawdza poprawność zgłoszonych lotów i jest partnerem do odpowiedzi na problemy techniczne uczestników. Sędzią Głównym zawodów w roku 2013 jest Mariusz Witlański.

4. Uczestnictwo

W zawodach mogą brać udział wszyscy piloci posiadający stosowne, wymagane prawem uprawnienia do wykonywania lotów i ubezpieczenia.

Udział w zawodach jest bezpłatny.

5. Rejestracja zawodników 

Nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. Wystarczy zgłosić lot na platformie XC PORTAL
Wszystkie loty wykonane w strefie BPP automatycznie zostaną zakwalifikowane do pucharu.

6. Sprzęt

Uczestnicy odpowiadają osobiście za sprawność techniczną i zdolność do lotu używanego sprzętu.
Za prawidłowe zgłaszanie swoich lotów na platformę internetową XC PORTAL odpowiedzialny jest uczestnik.
Zmiana sprzętu podczas trwania sezonu jest dozwolona.

7. Czas trwania zawodów

Zawody rozpoczynają się 21 marca i kończą 30 września 2013 r.

8. Dokumentacja

Oceniane są jedynie przeloty wykonane na paralotniach w locie swobodnym (bez napędu), ze startem wykonanym w wyznaczonej strefie.
Dokumentowanie przelotów odbywa się za pomocą urządzenia GPS z funkcją zapisu śladu w postaci pozycji i wysokości. Pilot powinien dopilnować, aby zapis lotu odbywał się w sposób ciągły. 
Najmniejsza częstotliwość zapisu wynosi 60 sekund. Zaleca się częstotliwość zapisu 5 do 15 s.
Maksymalnie dwa błędy GPS polegające na braku zapisu śladu w locie przez maksymalnie 15 minut mogą być zaakceptowane przez sędziego. Przerwa w zapisie śladu o długości powyżej 15 minut powoduje dyskwalifikacje lotu.

W Bieszczadzkim Pucharze Paralotniowym nie dopuszcza się do klasyfikacji lotów ze startem wykonanym za pomocą urządzenia holującego.

9. Strefa do wykonywania startów

Strefę do wykonywania startów w Bieszczadzkim Pucharze Paralotniowym stanowi czworokąt z wierzchołkami o współrzędnych:

 1. 49°23.893'N - 021°41.061'E
 2. 49°37.706'N - 022°24.351'E
 3. 48°49.229'N - 023°22.743'E
 4. 48°35.775'N - 022°42.717'E

Zobacz strefę startów w programie Google Earth

10. Zgłaszanie lotów

Zgłaszanie lotów odbywa się za pomocą strony www pod adresem http://xcportal.pl
Aplikacja obecna na stronie automatycznie dokonuje weryfikacji lotu i oblicza maksymalną ilość punktów za lot.
Loty należy zgłaszać w postaci pliku w formacie IGC z zapisem śladu. Plik IGC musi posiadać poprawną sumę kontrolna tzw. G-record.

Loty powinny być zgłoszone w ciągu 14 dni od daty wykonania. Problemy techniczne występujące podczas przekazywania plików na serwer należy zgłaszać sędziemu e-mailem do 14 dni po locie.
Loty zgłoszone po upływie terminu lub posiadające umyślne błędy nie będą oceniane i zostaną usunięte przez sędziego.

Zgłaszać można dowolną liczbę lotów. Do końcowej klasyfikacji zostanie wybrane 6 najlepszych wyników.

Aby zostać sklasyfikowanym w Bieszczadzkim Pucharze Paralotniowym 2013 wystarczy zgłosić jeden prawidłowo wykonany lot.

11. Ocena i punktacja przelotów

Po umieszczeniu pliku przez uczestnika na serwerze, program oceniający automatycznie wyznaczy do trzech punktów zwrotnych w taki sposób, że liczba uzyskanych za przelot punktów będzie największa.

Trasy są obliczane w taki sposób by zapewnić pilotowi jak największą możliwą do uzyskania z danego lotu liczbę punktów. Punktacja jest prowadzona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Minimalna odległość lotu potrzebna do klasyfikacji to 3 km

12. Wyniki

Bieżące wyniki dostępne będą pod adresem http://xcportal.pl w zakładce Bieszczadzki Puchar Paralotniowy 2013 oraz na stronie zawodów http://bpp-info.pl

Wyniki końcowe zostaną ustalone, gdy wszystkie loty zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez Sędziego.

13. Klasyfikacje 

W Bieszczadzki Pucharze Paralotniowym prowadzone będą klasyfikacje w następujących kategoriach:

 • OPEN - wszystkie rodzaje paralotni
 • FUN - paralotnie DHV 1, DHV 1-2, LTF 1, LTF 1-2, EN-A, EN-B
 • DRUŻYNOWA - minimum 2 pilotów

14. Klasyfikacja drużynowa

Drużyny mogą składać się z dowolnej liczby pilotów (co najmniej dwóch). W klasyfikacji będą uwzględniane wyniki trzech najlepiej punktowanych pilotów.

Przynależność klubową można deklarować przy zgłoszeniu uczestnictwa. Zawodnik startować może tylko w ramach jednego klubu. Zgłoszenie nowej drużyny należy przedstawić sędziemu.
Przynależność do teamu nie można zmienić do 30 września bieżącego roku.

Zawodnik może zrezygnować z przynależności do teamu w trakcie trwania zawodów. Zachowuje wówczas wyniki tylko do indywidualnej klasyfikacji. Punkty zawodnika, który rezygnuje z przynależności do danego teamu odejmuje się.

15. Zwycięzcy

Nagradzanie zwycięzców nastąpi po ogłoszeniu wyników końcowych. Termin i miejsce zostanie podane do wiadomości po zakończeniu rywalizacji.

16. Nagrody

W zawodach BPP 2013 przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.
Pula nagród będzie na bieżąco publikowana na stronie
www.bpp-info.pl

17. Protesty

Protest składa się do sędziego w formie pisemnej. Musi on dotrzeć do sędziego nie później niż dwa tygodnie po wprowadzeniu lotu, nie później jednak niż tydzień po zakończeniu sezonu. Następnie sędzia decyduje czy protest zostanie uwzględniony. W razie odwołania od jego decyzji ostateczną instancją jest Rada Pilotów Polskich Zawodów XC Portal

18. Publikacja danych

Poprzez rejestrację na stronie http://xcportal.pl uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz informacji o lotach dla potrzeb prowadzenia klasyfikacji oraz statystyk zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W momencie umieszczenia pliku igc na serwerze staje się on własnością publiczną.

19. Odpowiedzialność i wykluczenia

Wszystkie loty muszą być wykonane zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Jedyną osobą odpowiedzialną za zapewnienie tej zgodności jest pilot.

Jeżeli pilot zostanie upomniany lub ukarany przez służby kontroli ruchu, organizatorzy rezerwują sobie prawo do usunięcia takich lotów z klasyfikacji.

Organizatorzy Bieszczadzkiego Pucharu Paralotniowego wychodzą z założenia, że uczestnicy zawodów nie będą naruszać zamkniętych przestrzeni lotniczych bez zgody odpowiednich służb kontroli lotniczej. W związku z tym, że organizator i sędzia BPP nie posiada odpowiednich kompetencji do kontroli poprawności użytkowania przestrzeni lotniczej. Takie kontrole nie będą prowadzone. Niemniej jednak w sytuacji oczywistego naruszenia ograniczonej przestrzeni lotniczej organizatorzy podejmą niezbędne czynności przeciwko pilotowi łamiącemu przepisy, w oparciu o regulacje prawne i zaangażowanie odpowiednich służb lotniczych.