Regulamin

Jesteś tutaj

 

REGULAMIN (w trakcie edycji - może być jeszcze uszczegółowiony do 30.04.2014). prosimy o zgłaszanie uwag przez pilotów.

JESTEŚ TUTAJ

KONKURS LOTÓW XCPORTAL POLSKA 2014
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY Z DNIA 4 listopada 2013

 

1. WSTĘP.

Konkurs XCPortal Polska 2014 to konkurs przeznaczony dla Pilotów paralotniowych którzy dysponują zapisami wykonanych przez siebie Lotów, które zostały wgrane na platformę XCPortal oraz opublikowane w Tabeli Dziennej platformy, spełniają wymogi Regulaminu Bazowego Platformy oraz wymogi Regulaminu Sczegółowego Konkursu XCPortal Polska 2014.
Dla niniejszego regulaminu obowiązują definicje pojęć przedstawione w Regulaminie Bazowym Platformy.
 

2. ZAKRES TERYTORIALNY.

Obszar całej Polski.  
 

3. OKRES TRWANIA.

W sezonie 2014 do konkursu będą przyjmowane Loty wykonane od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku.
 

4. DOPUSZCZALNE METODY I MIEJSCA STARTU.

Start musi być wykonany na terytorium Polski. Dopuszczlny jest start z nóg, oraz start holowany (wyczepienie nie może przekraczać 700m AGL)
 

5. WYMAGANIA TECHNICZNE PRZY ZGŁASZANIU LOTÓW.

Przyjmowane będą pliki IGC z zapisem 3D i ważnym ‘G-rekordem’, w których interwał pomiędzy punktami zapisu nie jest dłuższy niż 59 sekund. Zalecany interwał wynosi 10 sekund.
 

6. SPOSÓB ZGŁASZANIA LOTÓW.

Loty można zgłaszać drogą elektroniczną na serwer XCPortal pod adresem: www.xcportal.pl.
Do Konkursu przyjmowane będą wyłącznie te Loty, które zostały opublikowane w Tabeli Dziennej Platformy oraz zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem poprawności ich wykonania (Loty w trakcie weryfikacji będą wyświetlane z wyróżnieniem graficznym wg stanu zaawansowania weryfikacji Lotu).
Każdy Pilot odpowiada za sprzęt zapisujący Lot, a także za prawidłowe zgranie Lotu i jego zgłoszenie na Platformę.
 

7. ILOŚĆ I RODZAJE LOTÓW WYBIERANYCH DO PUNKTACJI. 

Do Konkursu zaliczają się Loty, których start wykonany został w dowolnym miejscu w Polsce. Punktacja w poszczególnych Klasyfikacjach Konkursu składa się z 4 (słownie: czterech) Lotów:
 • 1 Lot - obowiązkowo TRÓJKĄT FAI 
 • 2 Lot - obowiązkowo TRÓJKĄT PŁASKI 
 • 3 Lot - obowiązkowo przelot OTWARTY
 • 4 Lot -  dowolny (TRÓJKĄT FAI, PŁASKI lub OTWARTY) wg. współczynników. 
 

8. PUNKTACJE.

Plik ze śladem Lotu będzie zoptymalizowany pod względem długości Lotu wg zasady: Pomiedzy startem a lądowaniem zostaną rozpięte 3 punkty zwrotne w taki sposób aby łączna długość między nimi była możliwie najdłuższa.
 
a. W przypadku dowolnego wyboru zadania (Lot 4):
 • TRÓJKĄT FAI         - 1km :  1.5 punktu  
 • TRÓJKĄT PŁASKI    - 1km :  1.3 punktu  
 • PRZELOT OTWARTY    - 1km :  1.0 punktu  
b. W przypadku obowiązkowego zadania (Loty: 1, 2, 3):
 • TRÓJKĄT FAI         - 1km :  1.5 punktu  
 • TRÓJKĄT PŁASKI     - 1km :  1.3 punktu  
 • PRZELOT OTWARTY     - 1km :  1.0 punktu  
Loty poniżej długości 2km nie będą klasyfikowane.
Dystans Lotu będzie podawany z dokładnością do 0,01km i do takiej dokładności będzie zaokrąglany.
 

9. KLASYFIKACJE.

 • OPEN – wszystkie Loty wykonane na paralotniach każdej klasy.
 • SERIAL     – wszystkie Loty wykonane na paralotniach klasy DHV 3, LFT 3, EN-D i niższej,
 • SPORT    – wszystkie Loty wykonane na paralotniach klasy DHV 2, LTF 2, EN-C i niższej,
 • FUN – wszystkie Loty wykonane na paralotniach klasy DHV 1-2, LTF 1-2, EN-B i niższej,
W każdej z Klasyfikacji wyłaniany będzie zwycięzca, który i otrzyma tytuł Mistrza XCPortalu w danej Klasyfikacji.
 

10. UCZESTNICY KONKURSU.

W Konkursie może wziąć udział każdy Pilot paralotniowy posiadający ważne uprawnienia, ważne ubezpieczenie OC i spełnić wymogi, którym podlegają czynni piloci paralotniowi w Polsce, oraz na terytorium kraju w którym wykonywany jest Lot, jeśli Lot wykonywany jest poza Polską.
 

11. NAGRODY

Informacje o nagrodach będą opublikowane do 31.07.2014 roku.
 

12. SĘDZIA KONKURSU.

Sędzia jest wybrany w procedurze ogłoszonej przez Organizatora. Sędziami Konkursu są:
 • Marek Robel
 • Kacper Kowalski
Wyżej wymienione osoby mogą podejmować decyzję jednoosobowo. W sytuacji gdy Protest dotyczy Lotu wykonanego przez wyżej wymienione osoby, funkcję sędziowania przejmuje Rada Pilotów.
Sędzia czuwa nad przestrzeganiem regulaminu. Rozpatruje protesty oraz odwołania od dycyzji Weryfikatorów.
Protesty dotyczące naruszeń stref przestrzeni powietrznej w pierwszym kroku rozpatrują Weryfikatorzy.
W celu utrzymania zgodności z obowiązującym stanem prawnym na terenie Polski, Sędzia ma prawo zwrócić się z wnioskiem do każdego Pilota biorącego udział w rywalizacji o przedstawienie w terminie 14 dni kserokopii wszystkich wymaganych prawem dokumentów upoważniających pilota do wykonywania lotów na paralotni. Nieprzedstawienie wymaganych dokumentów będzie wiązało się z dyskwalifikacją takiego pilota i usunięciem z klasyfikacji.
 

13. RADA PILOTÓW KONKURSU.

Rada Pilotów stanowi ciało odwoławcze dla decyzji sędziowskich. Rada Pilotów odpowiedzialna jest za merytoryczny rozwój Konkursu. Rada podejmuje decyzje w sposób demokratyczny. W skład Rady wchodzi od 3 osoby. W sprawach odwołań od decyzji sędziowskich jej decyzje są ostateczne.

Skład Rady Pilotów Konkursu.
 
1. Grzegorz Fabijaniak,
2. Michał Gierlach,
3. Jędrzej Jaxa-Rożen.
 

14. PROTESTY.

Każdy Uczestnik Konkursu XCPortal Polska 2014 ma prawo do złożenia protestu na Lot wykonany niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Bazowym Platformy. Protest należy wysłać do 14 dni od daty zgłoszenia Lotu do Konkursu na adres email: protest@xcportal.plPrzy zgłoszeniu protestu Pilot musi podać imię i nazwisko, email, nazwę Konkursu oraz link do Lotu, który oprotestowuje wraz z uzasadnieniem swojego sprzeciwu. 

 

15. KARY.

Jeżeli w wyniku pierwszego incydentu złamania postanowień Regulaminu Szczegółowego Konkursu XCPortal Polska 2014 lub Regulaminu Bazowego Platformy Lot zostanie odrzucony, Pilot zostanie ukarany utratą jednego Lotu (tego, który punktuje najwyżej). W przypadku kolejnego incydentu traci wszystkie Loty wykonane w ciągu 30 dni od daty wykonania Lotu naruszającego zasady regulaminowe, a także jest zdyskwalifikowany na kolejnych 30 dni od daty dyskwalifikacji Lotu. W razie ponownego incydentu Pilot jest zdyskwalifikowany na 12 miesięcy i traci wszystkie Loty wykonane od początku Sezonu.
 

16. ODWOŁANIA.

Od decyzji Sędziowskich przysługuje odwołanie do Rady Pilotów. Odwołanie może złożyć Pilot, którego Lot był oceniany, bądź dowolny uczestnik który nie zgadza się z decyzją Sędziego. Odwołanie można składać w czasie 7 dni od daty opublikowania decyzji na adres email: rada.pilotow@xcportal.pl.
 

17. ORGANIZATOR KONKURSU.

Organizatorem Konkursu XCPortal Polska 2014 jest Platforma XCPortal.
 

18. PARTNERZY KONKURSU XCPORTAL

Platforma XCPortal jest otwarta na propozycje współpracy, patronatu, sponsoringu i wszelkie inne propozycje współpracy. W tym celu prosimy o kontakt na adres email: partner@xcportal.pl.
 

19. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANIE LOTÓW.

Całkowita odpowiedzialność za wykonanie danego Lotu spoczywa na Pilocie. Loty muszą być wykonane w zgodzie z prawem Lotniczym obowiązującym w miejscu wykonywania Lotu.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy/wypadki/roszczenia Pilotów, oraz osób trzecich, związanych z wykonywaniem Lotów.
Uczestnicy przystępuja do konkursu na zasadzie dobrowolności, zgłaszając ślady Lotów  wykonane z dowolną intencją.
 

20. ZMIANY REGULAMINU.

Do dnia 30 kwietnia 2014 roku przyjmowane będą uwagi Pilotów, sugestie oraz komentarze do Konkursu. Niniejszy regulamin może ulec modyfikacjom na podstawie takich wniosków, sugestii lub komentarzy. Wnioski takie nie mogą dotyczyć punktów nr 7, 8, 9, 10.  Po tym terminie niniejszy Regulamin będzie nieodwołalny.
Po 30 kwietnia 2014 r. wszelkie uwagi dot. Regulaminu będą zaliczane na poczet regulaminu na następny sezon.