Regulamin

Jesteś tutaj

Podwórkowy Puchar Paralotniowy

Regulamin

Podwórkowy Puchar Paralotniowy do klasyfikacji lotów wykorzystuje platformę XC PORTAL

Loty ze startem wykonanym z określonych niżej startowisk automatycznie biorą udział w Podwórkowym Pucharze Paralotniowym.

1. Cel

Podwórkowy Puchar Paralotniowy jest formą współzawodnictwa wszystkich pilotów w lotach paralotniowych, a w szczególności dla członków KujPom Teamu.

Celem zawodów jest:

 • popularyzacja latania przelotowego i klifowego;
 • rozwój umiejętności i doświadczenia pilotów;
 • stworzenie platformy do bieżącego porównywania dokonań paralotniowych dla członków stowarzyszenia;
 • rozbudowa bazy danych z wynikami, które są doskonałym źródłem informacji dla kolejnych lotów;
 • wyłonienie zwycięzców dla prowadzonych zawodów.

2. Organizator

KujPom Team

3. Sędzia zawodów

Sędziami głównymi zawodów są Grzegorz Krzyśka „Krzycha” i Robert Wincencik „Wincent”, którzy podejmują decyzje w sprawach spornych dotyczących zamieszczonych lotów w trybie arbitralnym i ostatecznym w oparciu o obowiązujące przepisy.

Pełnienie funkcji sędziego nie wyklucza z udziału w zawodach.

4. Uczestnictwo

W zawodach mogą brać udział wszyscy piloci. Udział w zawodach jest bezpłatny (dobrowolne wpłaty na działalność statutową KujPom Teamu mile widziane).

5. Rejestracja zawodników

 • nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. Wystarczy zgłosić lot na platformie XC PORTAL
 • wszystkie loty wykonane z określonych niżej startowisk automatycznie zostaną zakwalifikowane do pucharu;
 • nie obowiązuje minimalny dystans potrzebny do zakwalifikowania się do rankingu.

6. Sprzęt

Uczestnicy odpowiadają osobiście za sprawność techniczną i zdolność do lotu używanego sprzętu. Zmiana sprzętu podczas trwania sezonu jest dozwolona.

7. Czas trwania zawodów

Zawody rozpoczynają się wdniu uruchomienia zakładki „Pucharu” na stronie XCPortali trwają do 30 września 2015 r.

8. Dokumentacja

 • oceniane są loty wykonane na paralotniach bez napędu ze startem wykonanym z wyznaczonych startowisk;
 • dokumentowanie przelotów odbywa się za pomocą urządzenia GPS z funkcją zapisu śladu w postaci pozycji i wysokości. Pilot powinien dopilnować, aby zapis lotu odbywał się w sposób ciągły;
 • najmniejsza częstotliwość zapisu wynosi 60 sekund. Zaleca się częstotliwość zapisu 1 do 15 s;

9. Strefa do wykonywania startów

W zawodach biorą udział wyłącznie loty rozpoczęte z niżej wymienionych startowisk:

 • Inowrocław;
 • Debrzno;
 • Nowe Przyny Okęcie;
 • Starogród;
 • Unisław;
 • Bloczek;
 • Wiąg;
 • Nowe Marzy;
 • Nowe nad Wisłą;
 • Łosia Górka;
 • Parski.

Zasady wykonywania lotów z wyżej wymienionych startowisk opisane są na stronie KujPom Teamu http://kujpomteam.paralotnie.pl/ oraz stronie Stowarzyszenia Aktywni http://www.aktywninowe.pl/

10. Zgłaszanie lotów - usuwanie lotów

 • za prawidłowe zgłaszanie swoich lotów na platformę internetową XC PORTAL odpowiedzialny jest uczestnik;
 • zgłaszanie lotów odbywa się za pomocą strony www pod adresem http://www.xcportal.pl/
 • aplikacja obecna na stronie automatycznie dokonuje weryfikacji lotu i oblicza maksymalną ilość punktów za lot;
 • loty należy zgłaszać w postaci pliku w formacie IGC z zapisem śladu;
 • loty powinny być zgłoszone w ciągu 14 dni od daty wykonania;
 • loty zgłoszone po upływie terminu lub posiadające umyślne błędy nie będą oceniane i zostaną usunięte przez sędziego;
 • zgłaszać można dowolną liczbę lotów. Do końcowej klasyfikacji zostanie wybrane 6 najlepszych wyników;
 • aby zostać sklasyfikowanym w Podwórkowym Pucharze Paralotniowym wystarczy zgłosić jeden prawidłowo wykonany lot;
 • dopuszcza się usunięcie lotu przez zawodnika z klasyfikacji zawodów do 14 dni po opublikowaniu na serwerze XC PORTAL;

11. Ocena i punktacja przelotów

 • po umieszczeniu pliku przez uczestnika na serwerze, program oceniający automatycznie wyznaczy do trzech punktów zwrotnych w taki sposób, że liczba uzyskanych za przelot punktów będzie największa;
 • trasy są obliczane w taki sposób by zapewnić pilotowi jak największą możliwą do uzyskania z danego lotu liczbę punktów.

12. Wyniki

 • bieżące wyniki dostępne będą pod adresem http://www.xcportal.pl/w zakładce Podwórkowy Puchar Paralotniowy;
 • wyniki końcowe zostaną ustalone, gdy wszystkie loty zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez Sędziów lecz nie wcześniej niż 14 dni po zakończeniu zawodów.

13. Klasyfikacje

 • w Podwórkowym Pucharze Paralotniowym wszystkie loty klasyfikowane są w jednej kategorii „OPEN”;
 • w Podwórkowym Pucharze Paralotniowym wszystkie loty klasyfikowane są wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej;
 • zwycięzca w dodatkowej klasyfikacji „NAJDŁUŻEJ W POWIETRZU” zostanie wyłoniony przez sędziów na podstawie 6 najlepszych lotów;
 • zwycięzca dodatkowej klasyfikacji „WEEKENDOWY LOT” zostanie wyłoniony przez sędziów na podstawie 6 najlepszych lotów wykonanych w dni weekendowe.

15. Zwycięzcy

Termin i miejsce oficjalnego uhonorowania zwycięzców zostanie podana do wiadomości po zakończeniu rywalizacji.

16. Protesty

Protest składa się do sędziów w formie pisemnej. Musi on dotrzeć do sędziego nie później niż dwa tygodnie po wprowadzeniu lotu. Następnie sędziowie decydują czy protest zostanie uwzględniony.

17. Publikacja danych

Poprzez rejestrację na stronie http://xcportal.pl uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz informacji o lotach dla potrzeb prowadzenia klasyfikacji oraz statystyk zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z regulaminem obowiązującym na stronie XC PORTAL http://www.xcportal.pl/node/40068

18. Odpowiedzialność i wykluczenia

 • wszystkie loty muszą być wykonane zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Jedyną osobą odpowiedzialną za zapewnienie tej zgodności jest pilot;
 • jeżeli pilot zostanie upomniany lub ukarany przez służby kontroli ruchu, organizatorzy rezerwują sobie prawo do usunięcia takich lotów z klasyfikacji;
 • organizatorzy Podwórkowego Pucharu Paralotniowegowychodzą z założenia, że uczestnicy zawodów nie będą naruszać zamkniętych przestrzeni lotniczych bez zgody odpowiednich służb kontroli lotniczej. W związku z tym, że organizator i sędzia nie posiada odpowiednich kompetencji do kontroli poprawności użytkowania przestrzeni lotniczej. Takie kontrole nie będą prowadzone, a jedynie weryfikowane na zasadach określonych przez XC PORTAL. Niemniej jednak w sytuacji oczywistego naruszenia ograniczonej przestrzeni lotniczej organizatorzy podejmą niezbędne czynności przeciwko pilotowi łamiącemu przepisy, w oparciu o regulacje prawne i zaangażowanie odpowiednich służb lotniczych.