Regulamin Bazowy Platformy XCPORTAL

Jesteś tutaj

1. PLATFORMA XCPORTAL.

XCPortal [dalej zwany Platformą], będący własnością firmy Lech Piekarski United Bytes [dalej zwaną United Bytes], jest platformą internetową zaprojektowaną do prezentowania, weryfikowania i porównywania śladów aktywności sportowych zarejestrowanych za pomocą urządzeń typu GPS.

2. DEFINICJE.

 • Regulamin Bazowy - niniejszy regulamin;
 • Regulamin Szczegółowy Konkursu - regulamin określany przez Organizatora, nie stojący w sprzeczności z Regulaminem Bazowym, obowiązujący dla danego Konkursu/Zawodów (wraz z Klasyfikacjami) prowadzonym na Platformie;
 • Platforma - zdefiniowane w punkcie 1 niniejszego regulaminu bazowego rozwiązanie informatyczne;
 • Uczestnik [Pilot] [Użytkownik] - użytkownik Platformy  zarejestrowany z imienia i nazwiska, posiadający swój indywidualny profil; 
 • Organizator - podmiot lub osoba, która po ustaleniu warunków współpracy z Platformą organizuje dla Uczestników Klasyfikacje/Konkursy;
 • Aktywność - zarejestrowana za pomocą GPS aktywność fizyczna, będąca podstawą weryfikacji, prezentacji i porównania na Platformie. Aktywnością może być na przykład lot na paralotni, lot na paralotni z napędem, lot szybowcem, lot balonem, lot na lotni, bieg, pływanie, jazda na rowerze itp.
 • Konkurs - zestawienie Aktywności spełniających określone kryteria (np wszystkie loty z danego terytorium), sprecyzowane przez Organizatora w Regulaminie Konkursu; 
 • Zawody - szczególny rodzaj Konkursu, gdy Aktywności wykonywane są ze zbieżnością czasu, miejsca i rozgrywanej konkurencji. 
 • Klasyfikacja - podgrupa wyników Konkursu, agregowana wg ustalonych kryteriów (np. klasy skrzydeł: Serial, Sport, Fun lub wg płci: mężczyźni, kobiety);
 • Lot - szczególny rodzaj Aktywności bazujący na zapisie śladu lotu w formacie IGC;
 • Aktywność Prywata - zapis śladu lotu w formacie IGC, który nie został udostępniony publicznie i nie jest uwzględniony w żadnej Klasyfikacji/Konkursie w tym w Tabeli Dziennej; 
 • Aktywność Aktualna - zapis śladu aktywności fizycznej, który nie jest starszy niż 21 dni od daty wykonania.  
 • Aktywność Archiwalna - zapis śladu aktywności fizycznej zgłaszanej później niż 21 dni od daty wykonania. 
 • Weryfikator - osoba(y) której Platforma przyznała prawo weryfikacji wszystkich Aktywności na Platformie;
 • Sędzia - osoba, której Organizator przyznał prawo weryfikacji poprawności wykonania zgłoszonych Lotów i ich zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Szczegółowego Regulaminu Konkursu;
 • Rada Doradców - zespół osób legitymujących się dużym doświadczeniem, stanowiący ciało doradcze Platformy. W szczególnych przypadkach Rada Doradców rozstrzyga spory dotyczące rywalizacji w Konkursach i rozpatruje odwołania Uczestników od postanowień Weryfikatorów i Sędziów;
 • Strefa - wydzielony obszar przestrzeni powietrznej wg definicji PAŻP;
 • GPS - urządzenie rejestrujące ślady lotów;
 • AGL - wysokość nad poziomem gruntu;
 • AMSL - wysokość nad uśrednionym poziomem morza;
 • Indywidualna Książka Aktywności [IKA] - tabela zawierająca wszystkie zgłoszone Aktywności z podziałem na typy (lot, bieg, pływanie, jazda na rowerze, itp.) danego użytkownika. Tabela zawiera Aktywności upublicznione a także Aktywności Prywatne. Zweryfikowane i nie zweryfikowane. Użytkownik ma prawo zarządzać lotami w książce lotów;
 • Tabela Dzienna - tabela zawierająca wszystkie Aktywności z podziałena na kategorie, zgłoszone w danym dniu z wyłączeniem Aktywności o statusie prywatnym;
 • Sezon - zdefiniowany, dla danego konkursu i podany w Szczegółowych Regulaminach Konkursów, okres czasu trwania danego Konkursu;
 • Dane Osobowe - są to wszystkie dane dotyczące Uczestnika Platformy, podane podczas procesu rejestracji na Platformie. Szczegółowe informacje na temat użycia Danych Osobowych zostały przedstawione w Polityce Prywatności Platformy;
 • PAŻP - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

3. CELE, ZAŁOŻENIA I ROLA PLATFORMY. 

Platforma jest rozwiązaniem informatycznym. Bazowym celem Platformy jest propagowanie bezpiecznego uprawiania Aktywności sportowych, w szczególności, latania na paralotniach, lotniach i innych aparatach latających oraz powiązanych aktywności fizycznych rejestrowanych za pomocą urządzeń typu GPS. Podnoszenie poziomu wyszkolenia Uczestników poprzez możliwość przeprowadzania analiz Aktywności i ich wzajemnego porównywania. Platforma będzie umożliwiała każdemu Uczestnikowi sprawdzenie, czy wykonane przez niego Loty odbyły się z poszanowaniem restrykcji dotyczących używania obszarów wykonywania Lotów, np. przestrzeni powietrznej w przypadku lotów (w szczególności przestrzeni powietrznej Polski). 

Dla pojedynczego Uczestnika rolą Platformy jest:

 • umożliwienie weryfikacji poprawności wykonania Aktywności, 
 • analiza, a także zgłaszanie Aktywności do wielu Klasyfikacji/Konkursów/Zawodów, 
 • prowadzenie osobistego rejestru wykonanych Aktywności, z możliwością analizy ich parametrów.

Dla Organizatorów Platforma jest:

 • narzędziem do prowadzenia Klasyfikacji/Konkursów, zestawień, porównań,
 • narzędziem spełniającym funkcje edukacyjno-dydaktyczne.

Platforma jest miejscem skupiającym i przyciągającym społeczność danej dyscypliny sportu. Uczestnikami platformy są osoby uprawiające aktywności fizyczne (w przypadku wykonywania lotów są to -  kursanci, piloci rekreacyjni, instruktorzy, zawodnicy, ośrodki szkoleniowe, kluby i organizacje itp).

4. SCHEMAT DZIAŁANIA: 

Z perspektywy Uczestnika Platforma umożliwia:

 • wgranie Aktywności na serwer;
 • weryfikację pod względem przebiegu Aktywności, np. lotu w przestrzeni powietrznej RP;
 • dodanie Aktywności do Indywidualnej Książki Aktywności;
 • upublicznienie Aktywności w Tabeli Dziennej, lub pozostawienie Aktywności w IKA (Aktywność Prywatna);
 • zgłoszenie Aktywności do wybranych Klasyfikacji/Konkursów/Zawodów;
 • prowadzenie Książki Aktywności. 

Z perspektywy Organizatora Platforma umożliwia:  

 • wybór Konkursu/Klasyfikacji/Zawodów: (czas trwania, zakres terytorialny, rodzaj i ilość konkurencji, itp)    
 • zgłoszenie Regulaminu Szczegółowego przez Organizatora Konkursu; warunkiem jest nawiązanie współpracy Organizatora z Platformą i zawarcie stosownej umowy.
 • otwarcie i promowanie niezależnego Konkursu opartego na Platformie.

5. ZAKRES TERYTORIALNY.

 

Cały świat. 

6. CZAS FUNKCJONOWANIA.

 

Non stop. 

7. WYMAGANIA TECHNICZNE PRZY ZGŁASZANIU AKTYWNOŚCI.

 

Na platformę przyjmowane będą Aktywności zapisane przez urządzenia GPS w stosownym formacie, wymaganym przez Organizatora danego Konkursu/Klasyfikacji/Zawodów (np. dla lotów na paralotni plik IGC z zapisem 2D lub 3D. Interwał pomiędzy zapisanymi punktami lotu nie może przekraczać 59 sekund. Zalecany interwał wynosi 10 sekund. Zapis może być przerwany z przyczyn naturalnych (np. gdy przez zbocze lub rozbudowaną chmurę urządzenie utraci kontakt z satelitą) lub z przyczyn technicznych (gdy w trakcie lotu wymieniane będą baterie). W zależności od Klasyfikacji/Konkursu przerwy w zapisie mogą być różnie zdefiniowane. Zaleca się, aby przerwa nie była dłuższa niż 10 minut i nie występowała częściej niż co 3h lotu, lub nie częściej niż 2 razy w trakcie jednego lotu. Zwracamy uwagę, że wymagania techniczne dla poszczególnych Konkursów/Klasyfikacji/Zawodów mogą być bardziej restrykcyjne. (np  można zgłaszać loty do 14 dni od daty wykonania, tylko zapis 3D, tylko z ważnym G-rekordem, interwał nie większy niż 30 sekund itp).

Każdy Uczestnik odpowiada za sprzęt zapisujący Aktywność, a także za prawidłowe przetworzenie Aktywności i jej zgłoszenie na Platformę. 

 

Dopuszczalne instrumenty zapisu.

Jeżeli Regulamin Szczegółowy Klasyfikacji/Konkursu/Zawodów nie postanawia inaczej zapis Aktywności może być dokonany za pomocą następującej klasy urządzeń: 

 • standardowego GPS;
 • GPS z wariometrem i barografem; 
 • GPS zintegrowany z variometrem;
 • loggera GPS.
 • telefonu komórkowego (smartphone)
 • tabletu

 

Do celów statystycznych, niektórych Klasyfikacji/Konkursów/Zawodów, Tabeli Dziennej i Indywidualnej Książki Aktywności przyjmowane są wszelkie zapisy Aktywności (np. dla lotów - w formacie IGC). 

8. ZGŁASZANIE AKTYWNOŚCI. 

 

Aktywności można zgłaszać drogą elektroniczną na Platformę pod adresem: www.xcportal.pl. Aby dodać Aktywność po raz pierwszy Użytkownik Platformy musi się zarejestrować wypełniając wymagane pola na formularzu rejestracji, podając faktyczne dane osobowe. Rejestracja Użytkownika Platformy nie podlega żadnym opłatom. Po zarejestrowaniu Użytkownik będzie dysponował swoim indywidualnym loginem i ustali prywatne hasło. Login i hasło danego Użytkownika nie powinny być udostępniane innym osobom. Każda Aktywność będzie rejestrowana w Indywidualnej Książce Aktywności z podziałem na kategorie, jeśli Użytkownik, uprawia różne dyscypliny. Użytkownik będzie miał prawo udostępnić zgłaszaną Aktywność w Tabeli Dziennej a następnie zgłosić Aktywność do dostępnych Konkursów/Klasyfikacji/Zawodów, pod warunkiem że spełnia ich warunki. Każdy z Użytkowników będzie mógł udostępnić wybrane lub wszystkie Aktywności ze swojej Indywidualnej Książki Aktywności publicznie. Każdy użytkownik będzie miał podgląd pełnej listy swoich Aktywności.

 

W przypadku każdej z Klasyfikacji/Konkursu/Zawodów Użytkownik musi spełnić warunki określone indywidualnie dla danej Klasyfikacji/Konkursu/Zawodów według zapisów Regulaminów Szczegółowych Konkursów. Aktywności archiwalne wykonane w dowolnym punkcie historii mogą być zgłoszone do Indywidualnej Książki Aktywności i  w ten sposób zasilą bazę danych na podstawie których obliczane będą wszelkie statystyki na Platformie. 

 

W terminie 21 dni od daty zgłoszenia Aktywności na Platformę Pilot ma prawo do trwałego wykasowania Aktywności. Konsekwencją takiej decyzji Użytkownika jest usunięcie przedmiotowej Aktywności z wszystkich Klasyfikacji/Konkursów, w których Aktywność figurowała. W przypadku Zawodów Organizator może postanowić inaczej. Aktywność taka zostanie usunięta z Indywidualnej Książki Aktywności. Po upływie 21 dni Aktywność zostanie na stałe zapisana na Platformie i nie będzie można jej usunąć.

9. WERYFIKACJA AKTYWNOŚCI.

 

Każda Aktywność zgłaszana na Platformę podlegać będzie automatycznej weryfikacji pod kątem zgodności przebiegu Aktywności z wymogami Konkursu/Klasyfikacji/Zawodów (np. w przypadku lotów będzie to w szczególności weryfikacja pod kątem właściwego użycia przestrzeni powietrznej Polski, w oparciu o aktualne dane dotyczące podziału przestrzeni powietrznej, przedstawianego do wiadomości publicznej na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Na terenie Polski w przestrzeni niekontrolowanej (G) loty można wykonywać do wysokości FL095, która dla uproszczenia i równych warunków dla wszystkich pilotów jest liczona w oparciu o odczyt GPS i ustalona na 3050m AMSL. W przypadku naruszenia aktywnej strefy Pilot zostanie automatycznie wezwany do przedstawienia podstawy wykonania Lotu w danej strefie. Brak przedstawienia podstawy wykonania Lotu jest jednoznaczny z nie przyjęciem Lotu przez Platformę do udziału w Konkursach/Klasyfikacjach/Zawodach. Zatwierdzeniem zgodności Lotu ze strefami, na podstawie przedstawionych wyjaśnień zajmować się będą Weryfikatorzy wymienieni w punkcie 17. Weryfikatorzy mogą podejmować decyzje jednoosobowo.

 

Pilot zgłaszający Lot wykonany z bezprawnym naruszeniem stref, lub z naruszeniem Prawa Lotniczego osobiście odpowiada za wszelkie konsekwencje prawne wynikające z takiego naruszenia. 

 

 

Weryfikator ma prawo zwrócić się z wnioskiem do każdego Pilota biorącego udział w rywalizacji o przedstawienie w terminie 14 dni kserokopii wszystkich wymaganych prawem dokumentów upoważniających pilota do wykonywania lotów na danym aparacie latającym. Nieprzedstawienie wymaganych dokumentów będzie wiązało się z dyskwalifikacją takiego pilota i usunięciem z Konkursów/Klasyfikacji/Zawodów.

 

 

Partnerem Platformy dokonującym weryfikacji lotów jest Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych SILP.

10. SĘDZIA KONKURSU.

 

Sędzia Konkursu/Klasyfikacji/Zawodów czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Szczegółowego Konkursu. Rolą Sędziego Konkursu/Klasyfikacji nie jest weryfikacja Aktywności pod kątem ich zgodności i przebiegu z postanowieniami bazowymi Platformy (np. w przypadku Lotów zgodności ich wykonania ze strefami lotniczymi RP). Przyjmuje się, że wszystkie Aktywności znajdujące się na Platformie są Aktywnościami pozytywnie zweryfikowanymi z postanowieniami ogólnymi w momencie ich publikacji w Tabeli Dziennej.  

11. SĘDZIA PLATFORMy

 

Sędzia platformy czuwa nad przestrzeganiem regulaminu bazowego platformy.

12. PROTESTY.

 

Każdy Uczestnik Konkursu/Klasyfikacji/Zawodów na Platformie XCPortal ma prawo do złożenia protestu na Aktywność wykonaną niezgodnie z Regulaminem Bazowym Platformy. Protest należy wysłać do 14 dni od daty opublikowania Aktywności w Tabeli Dziennej na adres email: [email protected]. Przy zgłoszeniu protestu Użytkownik musi podać imię i nazwisko, email, nazwę Konkursu oraz link do Aktywności, którą oprotestowuje wraz z uzasadnieniem swojego sprzeciwu.

 

Odwołania dotyczące naruszeń stref przestrzeni powietrznej w przypadku Lotów w pierwszym kroku rozpatrują Weryfikatorzy.

13. ODWOŁANIA.

 

Od decyzji Sędziów i Weryfikatorów obowiązuje odwołanie do Rady Doradców. Odwołanie może złożyć Użytkownik, którego Aktywność była oceniana, bądź dowolny Uczestnik, który nie zgadza się z decyzją Sędziego lub Weryfikatora. Odwołanie można składać w czasie 7 dni od daty opublikowania decyzji na adres email: [email protected].

14. ANALIZA I OPTYMALIZACJA. 

 

Po zgłoszeniu na Platformę zapis Aktywności podlega analizie i opisywany jest danymi liczbowymi wg różnych cech Aktywności. Standardowymi cechami Aktywności są: 

1. Według danych wynikających z samego zapisu Aktywności: 

a. długość Aktywności mierzona w kilometrach, np. dla Lotów - wg 5 metod: 1. trójkąt FAI, 2. trójkąt płaski, 3. przelot otwarty (typ OLC) - optymalizowany za pomocą 3 punktów zwrotnych znajdujących się pomiędzy punktem startu i lądowania, 4. przelot otwarty typ klasyczny - bezwzględna odległość pomiędzy punktem startu i lądowania, 5. przelot otwarty po osi - W przypadku gdy oś nie jest zadana, jest to odległość od najdalszego zapisanego punktu do punktu startu. Gdy oś jest zadana - mierzona jest maksymalna odległość po prostopadłym zrzutowaniu na oś.

b. czas trwania Aktywności: od momentu startu do ukończenia - np. w przypadku Lotów do momentu lądowania,

c. przewyższenia mierzone w metrach: 1. maksymalne przewyższenie: największa wartość od najniższego punktu AMSL do najwyższego punktu AMSL w tarkcie całej Aktywności, 2. łączne przewyższenie - suma uzyskanych przewyższeń.

d. w przypadku Lotów noszenia/duszenia - mierzone w m/s: 1. największe noszenie, 2. największe duszenie, 3. średnie noszenia na trasie - mierzone w m/s - powstaje wyniku obliczenia  stosunku czasu przebywania we wszystkich noszeniach do łącznej wysokości przewyższenia, 4. średnie duszenia na trasie,  mierzone w m/s - powstaje w wyniku obliczenia stosunku czasu przebywania we wszystkich duszeniach do łącznej wysokości duszenia.

e. prędkość mierzona w km/h: 1. średnia prędkość Aktywności - parametr powstały w wyniku zestawienia odległości do czasu, 2. średnia prędkość wiatru, 3. średnia rzeczywista prędkość - różnica pomiędzy prędkością lotu a średnią prędkością wiatru na trasie, 4. największa prędkość względem ziemi. 

f. doskonałość: stosunek wszystkich przewyższeń do odległości, mierzony w punktach doskonałości. 

2. Według miejsca startu / obszaru wykonywania Aktywności - wyliczony na większe próbie Aktywności zgłoszonych z danego miejsca / obszaru (w planach Platformy). 

a. potencjał miejsca startu - mierzony w punktach potencjału: 1. średnia odległość, 2. średni czas trwania Aktywności, 3. średnie noszenia, 4. średnie duszenia, 5. średnie prędkość wiatru, 6. średnie przewyższenia, 7. średnie doskonałości.

b. czas nasłonecznienia - mierzony w hh:mm:ss wg danych geograficznych 

3. Według indywidualnych cech Użytkownika, sprzętu z którym startuje itp: 

a. np. Klasa skrzydła - wszystkie standardowo opisywane cechy skrzydła. Prędkość trymowa, prędkośc maksymalna, opadanie, doskonałość itp (również przez pryzmat rozmiaru skrzydła i masy startowej),

b. potencjał Użytkownika. Średnia prędkość ze wszystkich Aktywności, średnia odległość przypadająca na Aktywność, średnia sprawność, doświadczenie. itp, 

c. klub Użytkownika,

d. narodowość Użytkownika,

e. szkoła z której wywodzi się Użytkownik.

Szczegółowe warunki poszczególnych Konkursów/Klasyfikacji mogą wprowadzać dodatkowe cechy, niewymienione powyżej, brane do ewaluacji danego Lotu i przydzielania punktów. Wszelkie parametry oceny Aktywności nie mogą stać w sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

15. KONKURSY, KLASYFIKACJE, ZAWODY.

 

Platforma umożliwia prowadzenie różnych Konkursów/Klasyfikacji/Zawodów prowadzonych w oparciu o Regulaminy Szczegółowe Konkursów: sportowych, konkursowych, pucharowych, ligowych, rajdowych itp. Każdy Konkurs może mieć swojego niezależnego Organizatora, który po konsultacji z Platformą sprawuje opiekę i nadzór nad danym Konkursem. Platforma zaprasza wszystkich chętnych do prowadzenia wybranych Konkursów/Klasyfikacji/Zawodów.

 

Przy otwieraniu nowego Konkursu/Klasyfikacji Organizator Konkursu/Klasyfikacji będzie mógł określić na przykład:

 • czas trwania Konkursu/Klasyfikacji/Zawodów. (np cały rok, lub od 05.05.do10.10, lub tylko wtorki),
 • obszar którego dotyczy Konkursu/Klasyfikacji/Zawodów (np cały świat, cała Polska, Alpy itp),
 • ilość możliwych Aktywności do wykonania,
 • rodzaj zadań do wykonania (np. do wyboru: 3kąt FAI, 3kąt płaski, przelot otwarty),
 • ilość podejmowanych prób oraz wymóg deklarowania podejmowania próby,
 • cechy własne Użytkownika (np. wg klubu, narodowości, szkoły),
 • za zaproszeniem (z myślą o prywatnych i dedykowanych Konkursach/Klasyfikacjach/Zawodach),
 • inne (do uzgodnienia).

 

Wybór powyższych cech możliwy będzie tak dla pojedynczego Konkursu/Klasyfikacji/Zawodów, jak i dla pojedynczej Aktywności (np pierwsze dwa Loty wykonane w maju ze Skrzycznego wg optymalizacji 3kąta FAI, następnie 2 Loty otwarte z Borska w drugi i trzeci wtorek sierpnia a potem we wrześniu najlepszy z 5 zgłoszonych Lotów na jakimś klifie ale na skrzydle klasy Fun).

16. PUNKTACJE.

 

Każdy Konkurs/Klasyfikację/Zawody można oprzeć o punktacje na dowolnych cechach. Np. w klasycznych Konkursach/Klasyfikach/Zawodach punktacje opiera się na kilometrach. Organizatorzy każdego Konkursu/Klasyfikacji/Zawodów mogą dodawać współczynniki przeliczeniowe do każdej cechy wg własnego uznania. Np. przy trójkącie FAI jednemu km odpowiada 1,5 punktu. To oznacza, że za 3kąt FAI o długości 100km pilot otrzyma 150 punktów.

 

Platforma będzie sugerować naturalne współczynniki wynikające z analizy  proporcji najlepszych Lotów wg ich cech. Np rzeczywisty współczynnik 3kąta FAI wyliczony będzie z proporcji np 50 najlepszych 3kątów FAI do 50 najlepszych lotów otwartych na danym obszarze. Z automatycznej analizy porównawczej wynikać będzie prawdziwy współczynnik porównawczy. Stosowanie współczynników innych niż naturalne jest uzasadnione w przypadku, gdy Organizator danego Konkursu/Klasyfikacji/Zawodów ma zamiar promować jeden typ trasy ponad inne. 

17. WERYFIKATORZY, SĘDZIOWIE, ORAZ RADA DORADCÓW PLATFORMY.

 

Weryfikacja Aktywności w zakresie sportu paralotniowego w sezonie 2016 powierzona jest Stowarzyszeniu Instruktorów Loniowych i Paralotniowych. Skład osobowy Weryfikatorów:

 

1. Kamil Antkowiak,

2. Arkadiusz Pomarański,

3. Leszek Mańkowski.

 

Rada Doradców w zakresie sportu paralotniowego Patformy XCPortal składa się z następujących osób:

 

1. Grzegorz Fabijaniak,

2. Michał Gierlach,

3. Jędrzej Jaxa-Rożen

 

Sędziowie Platformy:

 

 

1. Marek Robel,

 

2. Kacper Kowalski.

18. ZESPÓŁ XCPORTAL.

 

Zespół twórców Platformy składający się z następujących osób: 

 

1. Lech Piekarski,

2. Marek Robel,

3. Kacper Kowalski.

 

Dane kontaktowe do wyżej wymienionych osób znajduje się w sekcji Kontakt na Platformie.

19. OFERTY DLA SZKÓŁ ORAZ ORGANIZATORÓW KLASYFIKACJI.

 

Platforma posiada funkcjonalności umożliwiające ośrodkom szkoleniowym (szkolącym w zakresie paralotniarstwa) oraz dystrybutorom sprzętu i akcesoriów paralotnioych prowadzenie własnych stron internetowych na Platformie (tzw. microsites). Podmioty zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z przestawicielami Platformy.

20. OPŁATY.

 

Funkcjonalności Platformy w zakresie zgłaszania Aktywności do Konkursów i Zawodów udostępniane są Użytkownikom bez opłat. Fakt ten nie wyłącza możliwości ustanawiania opłat wpisowych przez Organizatorów za udziała w Konkursach i Klasyfikacjach, a w szczególności w Zawodach.

 

Opłaty za funkcjonalności udostępniane ośrodkom szkolącym, lub dystrybutorom sprzętu paralotniowego oraz Organizatorom Konkursów/Klasyfikacji/Zawodów ustalane są indywidualnie i są przedmiotem odrębnej umowy.

21. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANIE AKTYWNOŚCI.

 

Całkowita odpowiedzialność za wykonanie Aktywości spoczywa na Użytkowniku. Aktywności muszą być wykonane w zgodzie z prawem obowiązującym w miejscu wykonywania Aktywności - np. w przypadku Lotów w zgodzie z Prawem Lotniczym i obowiązującym podziałem przestrzeni powietrznej.

 

Platforma oraz Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy/wypadki/roszczenia osób trzecich związane z wykonywaniem Aktywności.

 

Uczestnicy przystępują do Konkursów/Klasyfikacji/Zawodów na zasadzie dobrowolności, zgłaszając ślady Aktywności wykonane z dowolną intencją.

22. ZGODA NA UPUBLICZNIANIE ZGŁASZANYCH AKTYWNOŚCI.

 

Użytkownik potwierdza, że ma świadomość, że raz zgłoszona Aktywność na zawsze pozostaje w zasobach Internetu i nie da się go wycofać z niezależnych od Platformy konkursów, którym mogą być udostępniane. W związku z tym, uczestnik przesyłając Aktywność na serwer udziela zgody na dowolne dysponowanie Aktywnością, przyjmując do wiadomości że zapis Aktywności staje się własnością publiczną.

23. WYCOFANIE AKTYWNOŚCI.

 

Możliwe jest wycofanie każdej Aktywności z Platformy w terminie do 21 dni od zgłoszenia na Platformę.

24. ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH I DANE OSOBOWE.

 

Przystapienie do Platformy jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o treści:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Platformy, w pełni akceptuję jego treść, oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad i wypełniania warunków formalnych określonych przez Platformę. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez właściciela Platformy, firmę United Bytes z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 62/12, Danych Osobowych, na potrzeby realizacji funkcji udostępnianych przez Platformę (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).

 

Uczestnik ma prawo dostępu do Danych Osobowych i ma możliwość ich poprawiania/aktualizacji.

 

Platforma zbiera Dane Osobowe na zasadzie dobrowolności. Administratorem danych osobowych jest United Bytes.

 

Użytkownik publikując na Platformie fotografie utwory audiowizualne, oraz wszelkie treści oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do tych treści, oraz, że nie naruszają  one przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych Użytkowników. Za ewentualne roszczenia osób trzecich w przypadkach łamania prawa, w tym prawa autorskiego odpowiada dany Użytkownik.

 

 

Platforma zastrzega sobie prawo aktualizowania niniejszego regulaminu do 30.04.2016.